عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-4- برآورد متغیرهای پژوهش

با در نظر داشتن اینکه که برازش هر مدل رگرسیونی و نتیجه گیری منطقی از خروجی های آن نیاز به تایید مفروضات کلاسیک مانند نرمال بودن جزء اختلال ، صفر بودن میانگین جزء های اختلال ، همسانی واریانس ، عدم وجود خود همبستگی دارد . لذا در این فصل قبل از آزمون فرضیه های پژوهش ، هر یک از مدلهای رگرسیونی مندرج در جدول شماره 2- 4 از لحاظ نرمال بودن متغیر وابسته و مفروضات کلاسیک مدل های رگرسیونی مورد سنجش قرار گرفته اند .

1-2-4- مطالعه نرمال بودن متغیرهای وابسته

با در نظر داشتن اینکه در جامعه‌های با توزیع نرمال، روش‌های پارامتریک و در جامعه‌های با توزیع غیر نرمال، روش‌های نا پارامتریک به کار گرفته می گردد، لذا در این پژوهش آغاز نرمال یا غیر نرمال بودن متغیر های وابسته  مدلهای رگرسیونی تصریح شده در جدول 2-4  با بهره گیری از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف (KS)  مورد مطالعه قرار گرفته اند . از مزیت های این آزمون آن می باشد که تمام مشاهدات را به صورت نظاره اصلی در نظر می گیرد و همچنین در ارتباط با مشاهدات کوچک نیز این آزمون اعمال شدنی بوده و دارای نتایج قابل اتکایی می باشد .در این آزمون هر گاه سطح معناداری کمتر از 5% باشد فرض صفر مبنی بر نرمال بودن متغیرهای مورد آزمون رد می گردد.که اختصار نتایج حاصل از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف (KS)  در جدول 3-4 نمایان شده می باشد .

از آنجایی که سطح معنا داری هر یک از متغیرهای تصریح شده در جدول شماره 3-4 کمتر از 0.05 می باشد لذا فرضیه نرمال بودن متغیرهای وابسته مدلهای رگرسیونی مورد آزمون (مدلهای شماره 4،3،2،1 ) در سطح اطمینان 0.95 رد می گردد . رد فرضیه نرمال بودن متغیرهای مورد آزمون موجب می گردد تا محقق قبل از برآورد مدل رگرسیونی ، به کمک یکی از روشهای لگاریتمی، باکس – کاکس ، جانسون اقداماتی را در جهت نرمال سازی  انجام دهد .

1-1-2-4- نمودار هیستوگرام و پراکندگی بازده غیر عادی نسبت به توزیع نرمال

همانگونه که در جدول شماره3-4 نمایان می باشد سطح معناداری بازده غیر عادی  کمتر از 0.05 می باشد که این موضوع بیانگر رد فرض نرمال بودن داده ها در سطح اطمینان 0.95 می باشد .همچنین با نگاهی اجمالی به نمودارهای پراکندگی متغیر مورد بحث  نسبت به خط توزیع نرمال (نگاره 1-4) در خواهیم پیدا نمود که متغیر مذبور از یک توزیع نرمال پیروی نمی نمایند .اما از آنجایی که تخمین مدلهای رگرسیونی و به تبع آن آزمون فرضیه های آماری با بهره گیری از روشهای پارامتریک تا حدود بسیار زیادی در گروی نرمال بودن متغیر می باشد از همین روی به کمک نرم افزارMINITAB  و با بهره گیری از روش جانسون نسبت به نرمال سازی متغیر مذبور اقدام شده می باشد .که نتایج حاصل از نرمال سازی به تبیین زیر می باشد .

نتایج بهره گیری از روش جانسون (نگاره3-4) بیانگر این مطلب می باشد که بعد از تعدیل و تغییر متغیر بازده غیر عادی ، سطح معناداری به 0.053 تغییر کرده می باشد . پس به مقصود آزمون فرضیه های آماری ، از نتایج بدست آمده به کمک روش جانسون بهره گیری شده می باشد .هچنین جهت اطمینان از این موضوع مجدداٌ آزمون کلموگروف- اسمیرنوف (KS) (برای متغیر تعدیل شده ) محاسبه گردید که نتایج این مهم در جدول 4-4 گنجانده شده می باشد

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

  • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی
  • شناسایی ارتباط بین محافظه کاری و نرخ بازده غیر عادی
  • تعیین تأثیر و جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
  • ارائه راه کارهایی به مقصود بهبود استانداردهای حسابداری با در نظر داشتن نتایج پژوهش 

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری