ارتباط ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

قسمتی از متن پایان نامه :

4.1 مقدمه

بدون شک اساسی­ترین مرحله هر تحقیقی، مرحله آزمون فرضیه­ ها بر مبنای اطلاعات جمع­آوری شده و سپس تجزیه و تحلیل آنها می باشد. برای آزمون هر فرضیه آماری، محققان از روش­های گوناگونـی بهره گیری می­کنند. انتخاب روش­های آماری، اغلب، با در نظر داشتن نوع داده­ها و اهداف پژوهش صورت می­گیرد. بر همین اساس، محققان بایستی نوع داده­ها و شیوه­های طبقه­بندی آنها را بشناسند و بر مبنای این شناخت آزمون­های مناسب برای هر فرضیه را انتخاب و به تجزیه و تحلیل و تفسیر نتایج آزمون­ها بپردازند.

همانطور که در مباحث آماری فصل سوم اظهار گردید، داده­ها را می­توان به شیوه­های گوناگون طبقه­بندی نمود. یکی دیگر از این روش­های طبقه­بندی، دسته­بندی آنها به داده­های پیوسته و گسسته می باشد. در این پژوهش، مشاهدات به لحاظ مقیاس اندازه­گیری، همگی از نوع داده­های کمی پیوسته هستند. پس، در این پژوهش می­بایست از هر دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده­ها بهره گیری نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اما در طبقه­بندی دیگر، داده­های مالی در مجموع به سه دسته­ی داده­های سری زمانی، داده­ های مقطعی و داده ­های ترکیبی طبقه ­بندی می­شوند (افلاطونی، 1392) که هر کدام شیوه­ی آماری و آزمون­های مخصوص به خود را می­طلبد. در این پژوهش، داده­ها از نوع داده ­های ترکیبی می­ باشند. لذا، در همه­ی مراحل از روش­های آماری مختص به این نوع داده ­ها، که به گونه کامل در مباحث آماری فصل سوم تبیین داده گردید، بهره گیری شده می باشد. در ادامه، به گونه مفصل به اظهار جامعه و نمونه آماری، آزمون فرضیه ­های آماری و تجزیه و تحلیل آنها پرداخته می­گردد.

4.2 جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری در این پژوهش، مجموعه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهـران به جـز بانک­ها، مؤسسات مالی، سرمایه­گذاری، مؤسسات واسطه ­گری، خدماتی، بیمه و لیزینگ می­باشد. دوره زمانی پژوهش از ابتدای سال 1382 تا پایان سال 1391 در نظر گرفته شده می باشد اما از آنجایی­که انحراف معیار سود خالص و سود جامع به صورت انعطاف­پذیر برای سه سال (سال t و 2 سال قبل از آن) محاسبه می­گردد، پس در این پژوهش به اطلاعات سال­های 1380 و 1381 نیز نیاز می باشد. با در نظر داشتن این موارد و شیوه­ی تعیین نمونه که به گونه مفصل در فصل سوم به تبیین داده گردید، نمونه متشکل از 35 شرکت در هـر سال می­باشد که پس از احتساب دوره زمانی 10 ساله و حذف داده­های گم­شده در مجموع نمونه نهایی شامل 330 سال- شرکت گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش ­های پژوهش:

براساس مطالعات اکتشافی و مطالب مطرح شده و پرسش آغازین ارائه شده در قسمت انتهایی اظهار مسئله پرسش­های زیر قابل طرح می باشد:

  1. آیا سود جامع نسبت به سود خالص نوسان بیشتری دارد؟
  2. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع[1] با ریسک بازار شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
  3. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع با قیمت بازار سهام شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
  4. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعددارد؟
  5. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی سود خالص دوره بعد دارد؟

[1] . در این پژوهش معیار محاسبه نوسانات سایر اجزای سود جامع برابر می باشد با مابه­ التفاوت نوسانات سود جامع و سود خالص.

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید