ارتباط بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-2) روش پژوهش

ازجهت هدف، این پژوهش از نوع کاربردی می باشد. این نوع پژوهش ها از آن جهت که می تواند مورد بهره گیری سازمان بورس اوراق بهادار، تحلیل‌گران مالی و کارگزاران بورس، مدیران مالی شرکتها، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشگران، سازمان حسابرسی قرار گیرد، کاربردی می باشد.

ازجهت روش استنتاج، این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد. پژوهش توصیفی آن چیز که را که هست بدون دخل و تصرف توصیف و تفسیر می کند. این نوع از پژوهش شامل جمع‌آوری اطلاعات به مقصود آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌باشد.

ازجهت نوع طرح پژوهش، در این نوع پژوهش‌ها، هدف مطالعه روابط موجود بین متغیرها می باشد و داده‌ها از محیطی که به گونه‌ای طبیعی وجود داشته‌اند و یا از وقایع گذشته که بدون دخالت مستقیم پژوهشگر رخ داده می باشد، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل‌ می گردد.

3-3) قلمرو پژوهش

هر پژوهشی بایستی دامنه مشخص و تعریف شده ای داشته باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل پژوهش احاطه کافی بر کار خود داشته باشد و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه بسط دهند. قلمرو پژوهش از لحاظ موضوعی، زمانی و مکانی به تبیین زیر می باشد:

3-3-1) قلمرو موضوعی: موضوع مطالعه “مطالعه ارتباط بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” در این پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد. از لحاظ قلمرو موضوعی در پی یافتن ارتباط بین ترکیب سهامدارانو عدم تقارن اطلاعاتی می‌باشد.

3-3-2) قلمرو زمانی: قلمرو زمانی پژوهش شامل یک دوره زمانی پنج ساله براساس صورتهای مالی سالهای 1387 الی 1391 شرکتهای برگزیده می­باشد. البته با در نظر داشتن این که برای آزمون فرضیه های پژوهش نیاز به محاسبه تغییرات سال (t) نسبت به سال (t-1) می­باشد؛ برای محاسبه بعضی متغیرها نیازمند اطلاعات سال 1386 نیز می‌باشیم.دوره‌ی زمانی این پژوهش فاصله‌ی سال‌های  1391-1387 می‌باشد.

3-3-3) قلمرو مکانی: با در نظر داشتن تأثیر مهم و حیاتی بازار سرمایه در اقتصاد کشورها و همچنین جوان بودن ادبیات مربوط به بازار سرمایه و سایر موارد مهم مطرح شده در پژوهش، قلمرو مکانی پژوهش بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. این پژوهش در محدوده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می‌باشد.

3-4) فرضیه های پژوهش

اظهار مسئله تنها به صورت کلی پژوهش را هدایت می کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را دربرندارد، از طرفی دیگر در صورتی‌که کلیه اطلاعات پژوهشی را در مسأله مطرح کنیم مسأله به گونه‌ای بزرگ می گردد که تدبیر و هدایت آن امکانپذیر نیست، پس مسأله هیچگاه به صورت عملی حل نخواهد گردید مگر اینکه به فرضیه یا فرضیه‌هایی تبدیل گردد. ارتباط فرضیه با پژوهش مثل ارتباط راه با مسافرت می باشد (خاکی، 1384،114).

فرضیه[1] حدس بخردانه‌ای درمورد ارتباط دو یا چند متغیر می باشد که به صورت جمله‌ی خبری اظهار شده و نشانگرنتایج مورد انتظار می‌باشد(تقی‌زاده و تاری، 1386،16). در پژوهش حاضر بر اساس ادبیات و مبانی نظری مطرح شده درمورد ارتباط بین مالکیت نهادی سهام با عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ فرضیه‌های زیر طراحی شده و در مراحل کار این فرضیه‌ها را مورد آزمون قرار خواهیم داد.

فرضیه اول : بین ترکیب سهامداران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط هست.

فرضیه دوم : بین ترکیب سهامداران حقیقی و عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط هست.

فرضیه سوم:  بین ترکیب سهامداران مدیریتی و عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط هست.

فرضیه چهارم:  بین تمرکز مالکیت سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط هست.

1 – Hypothesis

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف اصلی از این مطالعه مطالعه ارتباط میان ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی و شناسایی اندازه تأثیر هر یک از عوامل درون سازمانی و برون سازمانی نظام حاکمیت شرکت ها بر ارتباط میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. در این راستا کوشش خواهد گردید ضمن تبیین تأثیرپذیری عدم تقارن اطلاعاتی از اندازه تمرکز مالکیت، چگونگی تأثیر اندازه و اهرم مالی به عنوان سازوکار های نظام حاکمیت شرکتی بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت مورد آزمون واقع گردد. همچنین در این مطالعه کوشش خواهد گردید راهکارهایی برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت با در نظر داشتن شناسایی نوع و اندازه تأثیر هر یک از عوامل یاد شده ارائه گردد. پس اهداف خاص این مطالعه را می توان به صورت زیر اظهار نمود:

مطالعه چگونگی و اندازه تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران نهادی.

مطالعه چگونگی و اندازه تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران حقیقی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه چگونگی و اندازه تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران مدیریتی.

مطالعه چگونگی و اندازه تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از تمرکز مالکیت شرکت ها.

پایان نامه ارتباط بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارتباط بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید