تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-6-1 نوسانات تصادفی [1]

مدلهای نوسان تصادفی توسط پیت[2] (1983) و تیلور [3](1982) به عنوان یک راه مناسب برای توصیف نوسانات با زمانهای متغیر جهت تشخیص بازده ها معرفی گردید. در میان مدلهای پیش بینی سریهای زمانی مالی از آنجاییکه این مدلها توانایی ارزیابی تغییرات واریانس سهام یا نرخ ارز که در طی زمان نظاره می شوند را دارد به عنوان یکی از مهمترین مدلها محسوب می شوند. نوسان تصادفی تأثیر مهمی در پیش بینی های مالی دارد زیرا می تواند به خوبی اندازه تورم را در ارزش سرمایه و کمیتهای تصادفی که اغلب تغییرات ناگهانی قیمت پدید می آورند اندازه گیری کند.

یکی از علت های اصلی بهره گیری از مدلهای [4]SV توانایی آنها در مدل بندی نوسانات می باشد. در سریهای زمانی مالی ویزگی های خاص و معینی از نوسانات که در بازده مالی بدیهی می باشد اغلب قابل نظاره می باشد. این ویزگی ها که در مقاله آیدمیر[5] (1998) به آنها تصریح شده می باشد تأثیر مهمی در ساختار و انتخاب مدل اعمال می کنند که به چند مورد در زیر تصریح می گردد:

داده های نظاره شده از مندلبورت و فاما [6](1963) نشان دادند که اندازه کشیدگی بازده های مالی حاکی از آنند که توزیع بازده ها دمهایی پهن تر نسبت به توزیع نرمال دارند.

نوسانات اثرات نامتوازن و اهرمی دارند. بلک [7](1976) نشان داد که بین نوسانات و حرکات سرمایه های موجود ارتباط خطی منفی هست. انجل [8](1993) اثرات مثبت یا منفی بازده ها بر نوسانات آینده را مورد مطالعه قرار داد.این تاثیرات اغلب بازتاب خبرهای خوب یا بد بازار افزایش یا کاهش غیرمنتظره در سرمایه می باشد.هم چنین او دریافت که خبرهای بد نسبت به خبرهای خوب نوسانات را بیشتر افزایش می دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قانون دیگر حرکت فعل و انفعالی بین بازارها بخشهای سرمایه در یک حوزه شاخص ها یا نرخهای جاری ارز می باشد که به عنوان همبستگی از آنها دانسته می گردد.

مدلهای SV در بین بهره گیری کنندگان تحلیلهای آماری در مطالعه مسایل اقتصادی از سال 1970 بسیار رایج گردید. زیرا در این مدلها˓ نوسانات بوسیله مشاهدات گذشته با بهره گیری از تغییرات واریانس همانند مدلهای ARCH مدل بندی نمی شوند.بلکه در این مدلها واریانسها یک ساختار تغییراتی پنهان دارند.مطالعه های کلاسیک و جدید روی ریز ساختارهای بازار مالی نوسانات تصادفی را به عنوان جریان ناهموار و تصادفی اطلاعات جدید بازار مالی تعریف می کنند. مدلهای SV در بسیاری از مطالعات کمی مالی مانند قیمتهای اختیاری مدیریت ریسک مقادیر در معرض خطر (VAR) ریسک مالی ریسک باورمند و ریسک عملکرد به کار گرفته می گردد. این مدلها با فرض نرمال بودن توزیع بازده ها ایجاد گردید و سپس تحلیلهای بیزی با بهره گیری از روشهای MCMC [9]در مورد آنها بسط و گسترس پیدا نمود. کیم [10](2000) توزیع لگاریتم توان دوم بازده ها را با یک توزیع آمیخته گسسته از توزیع های نرمال متعدد تقریب زد. متاسفانه فرض نرمال بودن بسیار محدود کننده˓ نسبت به مشاهدات پرت بسیار حساس می باشد. در واقع کوچکترین تغییر در توزیع داده ها اثر بسیار زیادی بر استنباط خواهد داشت.

مدلهای نوسان تصادفی آغاز با مدل بندی تغییرات واریانس سری های زمانی داده های مالی معرفی شدند. محققان˓ تغییرات اثرات اهرمی (نامتقارن) پرش مولفه ها و خطاهایی با دم های پهن را در شناسایی بازده ها بسیار مهم دانستند و هم چنین نشان دادند که توزیع بازده های مالی دم هایی پهن تر از توزیع نرمال دارند.توزیع های زیادی نظیر توزیع تی اسلش و توزیع واریانس گاما در مدلهای نوسان تصادفی به کار رفته می باشد که همه آنها دم هایی پهن تر از توزیع نرمال داشته و استواری استنباط های آماری در آنها و نسبت به مشاهدات پرت از حساسیت کمتری برخوردارند.

[1] Stochastic

[2] Pitt

[3] Tylor

[4] Stochastic Volatility

[5] Aydemir

[6] Mandelbrot and Fama

[7] Black

[8] Angle

[9] Markov chain Monte Carlo

[10] Kim

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

آیا نوسانات بازار سهام ارتباط معناداری با عملکرد شرکتها دارد؟

آیا رشد تولید ناخالص ملی (GDP) با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

آیا اندازه شرکت با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

پایان نامه تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

پایان نامه تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید