پایان نامه اهمیت و کاربرد ضمانت نامه بانکی

۲-۶٫اهمیت و کاربرد ضمانت نامه بانکی ضمانت نامه بانکی یکی از ابزارهای متداول در قراردادهای داخلی و بین المللی است. ضمانت نامه در واقع نوعی وثیقه شخصی[۱]است که برای تضمین و امنیت بخشیدن به تعهدات قراردادی صادر می شود. این گونه از وثایق هنگامی به کار می آیند که تعهدات مزبور اجرا نمی شوند یا به طور کامل و مطلوب […]

پایان نامه دانشگاهی : ضمانت نامه بانکی

اعتبار اسنادی روش جاری پرداخت در قراردادهای بین المللی فروش کالا و خدمات است. هنگامی که خریدار و فروشنده در دو کشور مختلف اقامت دارند، از جهت تسلیم مبیع و پرداخت ثمن به یکدیگر دسترسی ندارند، برای حل این مشکل از بانکهای دو کشور به منظور پرداخت ثمن و تسلیم مبیع یا اسناد و مدارک مالکیت مبیع بهره گرفته می […]

دانلود پایان نامه صدور ضمانت نامه های شرکت در مزایده و جذب منابع  بانک

در سالهای اخیرمنابع و تسهیلات بانکی به مقدار کافی در اختیار متقاضیان قرار نمی گیرد و بانکها با مطالبات معوق و عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی و کمبود منابع مالی مواجه شده اندکه یکی از دلایل این امر، کمبود ابزارهای مالی مدرن در کشور است. چرا که حتی در صورتی که بانکها منابع مناسبی هم در اختیار داشته باشند، در صورت […]

پایان نامه ﻣﺪل ﻫﺎی راﯾﺞ ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

۱ ﻣﺪل ﻫﺎی راﯾﺞ ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ(رﺳﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻧﯿﺎن،.(۱۳۹۱ ﺗﻮﺻﯿﻒ   ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻔﺖ ﺑﻌﺪ ﮐﺎراﯾﯽ، ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ، اﺟﺮا، ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ، ﺟﺒﺮان و ﺗﻤﺎس اس ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس اﺻﻠﯽ و ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ. ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ ﮐﺎراﯾﯽ، ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ، اﺟﺮا و ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻘﯿﺎس اﺻﻠﯽ ای ﺳﺮوﮐﻮال را ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﻣﻘﯿﺎس اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ […]

آرشیو پایان نامه – ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎت دﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ

از ﺳﺎل ۱۹۵۹ ﻣﯿﻼدی، ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎت دﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ از ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻮﯾﻦ، ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎرت ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ واﻗﻊ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ اراﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎرت ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری در ﺳﺎل ۱۹۵۹ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ اﻣﺮﯾﮑﺎ ( Bank of America ) در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ رواج […]

پایان نامه ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی از ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری

ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی از ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد. اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎﻧﮑﺪاری، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ. اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﺑﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ روﻧﻖ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﯿﺰ اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺖ، ﭼﻮن ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮد، ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزی ﺑﺮای ورود ﺑﻪ دﻧﯿﺎی […]

دانلود پایان نامه با موضوع ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻦ آوری ﻧﻮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت

ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻦ آوری ﻧﻮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪه اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در […]

راهنمای پایان نامه – ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

.۹-۲ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ     ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﺑﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺎﺻﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﻮﻧﺎرﯾﺲ (۲۰۰۳)، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﭘﺮداﺧﺖ.   ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺳﺮوﮐﻮال، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی […]

پایان نامه در مورد  زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

.۲-۱۰-۲ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺟﻠﻮی ﺑﺎﺟﻪ     اﯾﻦ دوره از زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺷﻌﺒﻪ در ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺘﺮی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺛﺒﺖ و دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. از اواﺧﺮ دﻫﻪ ۱۹۷۰ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻼﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ راﯾﺎﻧﻪ ای و ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻫﺎی ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ داده ﻫﺎ، از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی […]

پایان نامه با موضوع زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ – زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

.۴-۱۱-۲زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ     در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ دو ﭼﺎﻟﺶ اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺤﻮری ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد . اول اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از روش ﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ را در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ . اﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻋﻤﺎل آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان […]