دانلود پایان نامه با موضوع ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻦ آوری ﻧﻮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت

ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻦ آوری ﻧﻮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪه اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﺳﻄﻪ ﻫﺎی اﯾﻤﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد.

 

ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺟﻬﺖ ﺣﺬف دو ﻗﯿﺪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ. ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ و ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ (ﭘﻮل) در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد. دو ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، ﭘﻮل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ(ﺣﯿﺪر ﭘﻮر و ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ ﮔﺘﺎﺑﯽ،.(۱۳۸۸

 

در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﺑﺘﺪا ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﭙﺲ اﻫﺪاف ،ﺳﻮاﻻت و ﻓﺮﺿﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ و در آﺧﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .

.۲-۱ ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ

 

 

دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺗﺤﻮل ژرف و ﻋﻤﯿﻘﯽ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ. در ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺤﺚ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ و اﻫﻤﯿﺖ روزاﻓﺰون ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری داده ﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ

 

 

 

 

٢

 

 

راه ﻫﺎی ﮐﺴﺐ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی اﻣﺮوزی، اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ (رﺳﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻧﯿﺎن،.(۱۳۹۱

 

ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی و اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺴﺘﺮده داﻣﻨﻪ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز دﻧﯿﺎ را در ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮔﺴﺘﺮش و اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻮع در ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺗﺤﻮﻻت آن، ﻫﻤﮕﺎم و ﻫﻤﺴﻮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ راه دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن زده اﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺪﻋﯽ اﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﻟﺰوم اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه و ﻋﻨﺎﯾﺖ وﯾﮋه آﻧﺎن در اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎ ﺷﯿﻮه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ و ﻋﻤﺪه

 

اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ(ﺟﻮزف۱ و ﻫﻤﮑﺎران،۲۰۰۹؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﻨﺠﮑﺎو ﻣﻨﻔﺮد و ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ،.(۱۳۹۲

 

ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری زﯾﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ ی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﺰاﯾﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ، ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ(رﺳﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻧﯿﺎن،.(۱۳۹۱

 

در ﻃﯽ ﺳﺎ ﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﮔﺎم ﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮی را ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از روش ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ داده اﻧﺪ. ﻧﺤﻮه ی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ی ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺪﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ، از ﯾﮏ ﺳﻮ، ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﮔﺮاﯾﺶ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت داﺷﺘﻪ، از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ، ﺑﺮ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺆﺛﺮ

 

۱ .Joseph

٣

 

 

اﺳﺖ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، رﻗﺎﺑﺖ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه، روزﺑﻪ روز در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ. در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ(رﺳﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻧﯿﺎن،.(۱۳۹۱ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻗﻀﺎوت ﻣﺸﺘﺮی در اﻣﻮر ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﺎﻧﮏ در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﻮار اﺳﺖ. اﻣﻨﯿﺖ،

 

ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶ، ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده، اﻋﺘﻤﺎد و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ۱ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ(آﻣﺎده و ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻮر،.(۱۳۸۸ ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ، اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺻﺪد ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ .

 

 

.۳-۱اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ

 

 

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪﯾﺪه ﻧﻮﻇﻬﻮر در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺠﺎرت، ﺑﺎﻋﺚ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت در اﻗﺘﺼﺎد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ آﮔﺎﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﭼﻮن وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻧﻬﺎ، رﺷﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار و ﺑﻬﺮه وری ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد(وﻇﯿﻔﻪ دوﺳﺖ و اﻣﯿﺪ زاده،.(۱۳۹۲

 

ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﺧﺪﻣﺎت رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺪﻣﺎﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺮﯾﻊ و در ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻦ از ﻣﯿﺎن ﻣﺮزﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت، ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺴﯿﺎر رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در آن ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﻧﮕﺮﺷﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮق ﻣﯽ دﻫﺪ(وﻇﯿﻔﻪ دوﺳﺖ و اﻣﯿﺪ زاده،.(۱۳۹۲

 

 

۱ . Security, Reliability, And Privacy Issues

۴

 

 

از ﻃﺮﻓﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻮآوری ﻓﺮاورده ﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎﻋﺚ دوری ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﺳﻨﺘﯽ و روی آوردن ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﺪاری از راه دور ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ در ﺗﻼﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻄﻠﻮب اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ(وﻇﯿﻔﻪ دوﺳﺖ و اﻣﯿﺪ زاده،.(۱۳۹۲

 

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد را راﺿﯽ و ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪی را ﺟﺬب و ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺧﻮد را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮده و اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪد در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری در ﮐﺸﻮر، ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ اﻣﺮ ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ از اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ(ﺑﯿﮏ زاد و دﯾﮕﺮان،.(۱۳۹۰

 

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر، ﺳﻬﯿﻢ ﺷﺪن در اﻃﻼﻋﺎت و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ، اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ اﺻﻞ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﺎزار درآﻣﺪه اﺳﺖ. وﯾﮋﮔﯽ اﺻﻠﯽ ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ، ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ، ﺑﻬﺒﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی و اﻓﺰاﯾﺶﺗﻨﻮع ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ.

 

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ در ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﮐﺸﻮر و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ، ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﺮای رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻣﺮوز ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ، ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری ﻣﺆﺛﺮ، اراﺋﻪ ی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﮐﺎراﻣﺪ ، ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮی را ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ در اﯾﻦ اﻣﻮر ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ در ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺟﺬب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ دوام ، ﺑﻘﺎی داﺋﻤﯽ و ﺑﻬﺮه وری ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

 

۵

 

 

ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ی ﻓﺮاروی ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑﺮایﺗﺤﻘّﻖ اﯾﻦ اﻫﺪاف اﺳﺖ(آﻣﺎده و ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻮر،.(۱۳۸۸ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ دوﻟﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﻗﺪام ﮐﺮده از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺸﺘﺜﻨﯽ ﻧﺒﻮده ﻟﺬا اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺻﺪد ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ .

 

.۴-۱اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ

 

 

.۱ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن .۲رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن .۳اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ

 

.۵-۱ ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺶ

 

 

.۱آﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد ؟ .۲ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ ؟

 

.۶-۱ﻓﺮﺿﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ

 

 

در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﻔﺮوض اﺳﺖ.

 

.۱ﺑﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﺮداز و رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد. .۲ﺑﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﺎرت ﺧﻮان و رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد. .۳ﺑﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﯿﻦ ﭘﺪ و رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد. .۴ﺑﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه و رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد.

 

۶

 

 

.۵ﺑﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎﻧﮏ و رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد. .۶ﺑﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد. .۷ﺑﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ و رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد.

 

.۷-۱ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ

 

 

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :

 

 

 

 

.۱-۷-۱ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه۱

 

ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه آن ﺑﺨﺶ از ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ آن ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ (آﻣﺎده و ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻮر،.(۱۳۸۶ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد:

 

.۲-۷-۱ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﭘﺮداز

 

 

ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﭘﺮداز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﻌﺒﻪ ی ﺑﺎﻧﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﻧﮑﺪاری را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪاﺧﻼت ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ . آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻧﺼﺐ ATMﻃﯽ ﺷﺶ ﺳﺎل((۲۰۰۴-۱۹۹۸ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪی ﻣﻌﺎدل ۴۵ درﺻﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در ﻋﺼﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی، ﭘﯿﺮاﻣﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﻮدﭘﺮداز و ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ(آﻣﺎده و ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻮر،.(۱۳۸۶

۱ . Consumer Electronic Banking

٧

 

.۳-۷-۱ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﻧﻘﻄﻪ ﻓﺮوش

 

 

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﻧﻘﻄﻪ ﻓﺮوش(ﮐﺎرت ﺧﻮان) ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ وﺟﻮه در ﻧﻘﻄﻪ ﻓﺮوش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن ﻣﺸﺘﺮی در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ای از زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﮐﻪ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﻤﻦ و ﺣﻠﻘﻪ ی اﺗﺼﺎل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ وﺟﻪ را از ﺣﺴﺎب ﺧﻮد در ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ اﺑﺰار در دﻫﻪ ی ﻫﻔﺘﺎد ﻣﯿﻼدی در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺮﺳﻮم ﺷﺪ و ﻧﺮخ رﺷﺪ آن از ATMﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ(آﻣﺎده و ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻮر،.(۱۳۸۶

 

.۴-۷-۱ ﭘﯿﻦ ﭘﺪ

 

 

دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ آن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ذﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد: ﺑﺮداﺷﺖ وﺟﻪ، اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ، ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﮐﻮﺗﺎه (درﯾﺎﻓﺖ ۱۰ ﮔﺮدش آﺧﺮ ﺣﺴﺎب ) ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب، ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﻮض، ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﮐﺎرﺗﻬﺎی ﻧﻘﺪی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺷﻌﺒﻪ(ﻧﻮﺣﯽ،.(۱۳۹۲

 

.۵-۷-۱ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه

 

 

اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه از ﻃﺮﯾﻖ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎوی درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدی، درﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب و … ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ (ﻧﻮﺣﯽ ،.(۱۳۹۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٨

 

.۶-۷-۱ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎﻧﮏ

 

 

اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ی ﺗﺠﺎری ﺧﺮده ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ، ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺗﻠﻔﻨﯽ(ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎﻧﮏ) ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ

 

ﺷﻮد. روش ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ واﮐﻨﺶ ﺻﻮﺗﯽ۱، ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺪا۲ و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی۳ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮاردی ﭼﻮن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﮔﺮدش ﺣﺴﺎب، ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﻫﺎ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﺟﻮه ﻧﻘﺪ، ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﺎم و اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد(آﻣﺎده و ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻮر،.(۱۳۸۶

 

 

.۷-۷-۱ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ

 

 

ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﺎل ارﺗﺒﺎﻃﯽ راه دور ﺑﺮای اراﺋﻪ ی ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری، ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ زﯾﺎدی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت، ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی ﺑﻬﺘﺮ و ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ در ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﻓﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﺴﺐ وﮐﺎر اﺳﺖ(آﻣﺎده و ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻮر،.(۱۳۸۶

 

.۸-۷-۱ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ

 

 

ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﺷﺎرژی ﻟﭗ ﺗﺎپ، ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻪ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

 

 

 

 

 

. Voice Response . Voice Recognition . Programable Telephone

 

 

 

۱

 

۲

 

۳

 

 

٩

 

 

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎور ﯾﻬﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ و دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ(ﮐﻨﺠﮑﺎو ﻣﻨﻔﺮد و ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ،.(۱۳۹۲

 

.۸-۱ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ

 

 

 

 

.۲-۸-۱ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﭘﺮداز

 

 

ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ از ﺳﻮاﻻت ۱ ﺗﺎ ۱۰ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

 

 

 

.۳-۸-۱ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻓﺮوش

 

 

ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ از ﺳﻮاﻻت ۱۱ ﺗﺎ ۱۸ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

 

 

 

.۴-۸-۱ ﭘﯿﻦ ﭘﺪ

 

 

ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ از ﺳﻮاﻻت ۱۹ ﺗﺎ ۲۵ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

 

 

 

.۵-۸-۱ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه

 

 

ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ از ﺳﻮاﻻت ۲۶ ﺗﺎ ۳۰ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

 

 

 

.۶-۸-۱ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎﻧﮏ

 

 

ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ از ﺳﻮاﻻت ۳۱ ﺗﺎ ۳۵ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

 

 

 

 

 

 

 

١٠

 

.۷-۸-۱ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ

 

پایان نامه ها

 

ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ از ﺳﻮاﻻت ۳۶ ﺗﺎ ۴۱ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

 

 

 

.۸-۸-۱ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ

 

 

ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ از ﺳﻮاﻻت ۴۲ ﺗﺎ ۴۹ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

 

 

 

.۸-۸-۱رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

 

 

ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ از ﺳﻮاﻻت ۵۰ ﺗﺎ ۵۶ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.