پایان نامه با موضوع زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ – زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

.۴-۱۱-۲زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ

 

 

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ دو ﭼﺎﻟﺶ اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺤﻮری ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد . اول اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از روش ﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ را در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ . اﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻋﻤﺎل آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎ ﺑﺎ دﯾﺪی روﺷﻦ و ﺑﺪون ﺗﺮس از اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻫﻤﺴﻮ ﺳﺎزﻧﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری آﻧﻬﺎ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻋﻮض ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ. ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺨﺖ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ، ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را از ﻧﯿﺮوی ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

 

۵٢

 

 

دوم ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺑﺰارﻫﺎ و روش ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و روﺣﯿﻪ و داﻧﺶ ﻣﺮدم اﺳﺖ. ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﺑﺎ رو ش ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﮔﻮﯾﺎ را اﺑﺰاری ﺗﺠﻤﻠﯽ و ﻏﯿﺮ ﺿﺮ وری ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدﻧﺪ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﻏﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺳﻄﺤﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ. در واﻗﻊ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﯿﺎز ﺟﺪی ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺟﺬب و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ(زرﺑﺎﻓﺖ و ﻫﻤﮑﺎران ،.(۱۳۹۰

 

.۵-۱۱-۲زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻧﺮم اﻓﺰاری و اﻣﻨﯿﺘﯽ

 

 

ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ و ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪن ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاری و اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی آن اﺳﺖ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻧﯿﺎز ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. رﯾﺴﮏ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ درﺟﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و اﻋﺘﻤﺎد و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﺮای ﯾﮏ ارﺳﺎل اﻣﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد:

 

 1. اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮔﯿﺮﻧﺪه و ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ (ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن).

 

 

 1. اﻃﻼﻋﺎت در ﻃﻮل زﻣﺎن ارﺳﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮ ده ﺑﺎﺷﺪ (ﺻﺤﺖ).

 

 1. ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت از ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ (اﺻﺎﻟﺖ).

 

 

 1. ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻣﻮﺛﻖ اﺳﺖ (ﻏﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﻮدن)(زرﺑﺎﻓﺖ و ﻫﻤﮑﺎران ،.(۱۳۹۰

 

 

 

 

 

 

.۱۲-۲ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ(ﺷﺘﺎب)

 

 

ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺘﺎب ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ در اول ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۸۱ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ اداره ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد.اﯾﺠﺎد،راه اﻧﺪازی و راﻫﺒﺮدی ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺎم ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﺗﺼﺎل ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ، از ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ و زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺘﺎب ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﯿﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد.

 

ﺷﺘﺎب در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﺮداز ﺳﻪ ﺑﺎﻧﮏ دوﻟﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ : ﮐﺸﺎورزی، ﺻﺎدرات و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات و ﺳﭙﺲ دو ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎﻣﺎن و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ، ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر (اﻋﻢ از دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ)ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺘﺎب، ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﻏﯿﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﭘﺮداﺧﺖ و اﯾﺪه “ﺷﺒﮑﻪ واﺣﺪ ﭘﺮداﺧﺖ” را ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎﺧﺖ.

 

ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ،در اﺑﺘﺪا اﺗﺼﺎل ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﺗﺒﺎدل ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﮏ ﻫﺎ،ﺣﻮاﻟﻪ ﻫﺎ و اوراق ﺑﻬﺎدار را در ﭘﯽ داﺷﺖ.ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ، رﻓﻊ ﻣﻐﺎﯾﺮت، آﻣﺎر

 

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرت، ﺧﻮد ﭘﺮداز (ATM) ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻓﺮوش (POS) و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺷﻌﺐ۱ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮی در ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺘﺎب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎﺑﯽ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎ و ﻫﺪاﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﺑﻮط ، ﺛﺒﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎ و وﻗﺎﯾﻊ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،اﯾﺠﺎد ﺗﺮاﮐﻨﺶ اﺻﻼﺣﯿﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶ اﺻﻠﯽ و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﭘﺎﯾﺎن روز ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻫﻢ از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺘﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ(رﻣﻀﺎﻧﯽ ﻓﺮد،.(۱۳۹۱

 

۱ . pinpad

٢٧

 

.۱۳-۲ﻣﺤﺎﺳﻦ و ﻣﺰاﯾﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺘﺎب و ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

 

 

اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، ﺑﻪ وﯾﮋه اﻧﺠﺎم اﻣﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺘﺎب-ﭼﻪ از ﺑﻌﺪ ﻓﺮدی و ﭼﻪ از ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ –ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از آن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:

 

 • ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و آﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻌﺪ از وﻗﺖ اداری وﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

 

 • اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، از ﺣﯿﺚ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻣﺎن ﻫﺎی از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﭘﺸﺖ ﺑﺎﺟﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ، دﺳﺘﺎورد ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

 • ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺒﺪأ، از ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺰاران ﺷﻌﺒﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺘﺎب در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮد.

پایان نامه ها

 

 • ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ، ﮐﻠﯿﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻫﺮﯾﮏ از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﻮدﭘﺮداز ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺘﺎب ﻣﻮﺟﻮدی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺮوش (POS) ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮﻧﻮع ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 • ﺣﺬف رﻓﺖ وآﻣﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری و زاﺋﺪ در ﺷﻬﺮ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ،ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﺣﺬف ﭘﻮل ﻧﻘﺪ از ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری روزﻣﺮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ از دﯾﮕﺮ ، از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی

 

ﺑﺰرگ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﺛﺮات آن ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ.

 

– ﺗﮑﺮﯾﻢ و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ارﺑﺎب رﺟﻮع و ﻣﺸﺘﺮی،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮل ﻧﻘﺪ، اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎرات در ﭼﺮﺧﻪ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻫﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

٢٨

 

 

 • ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎرﻣﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

 

 • اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﺗﺴﺮﯾﻊ اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در وﻗﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، رﻓﻊ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺒﺎدﻻت و ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎ، ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻫﻤﮕﺎم ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ و… از دﯾﮕﺮ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﺤﺎﺳﻦ و دﺳﺘﺎورد ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺘﺎب و ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ.

 

ﻧﻘﺎﯾﺺ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در اﯾﺮان ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﺎورد ﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﮐﺸﻮر ، ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ واﻗﯿﻌﺖ ﺗﻠﺦ ﻧﯿﺰ

 

روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ و آن ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ (ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ) در دﻧﯿﺎ و ﺣﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﻢ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘﺼﺎن ﻫﺎ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آن ﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺧﻮدﻣﺎن و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﺎرج از اراده و ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺟﺒﺮ زﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.در زﯾﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺬرا ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:

 

-۱ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ و ﻓﻘﺪان زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻗﻮی، ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ روز دﻧﯿﺎ و ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﻮان داﺧﻠﯽ در ﺣﻮزه .IT

 

-۲ ﻋﺪم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺻﺤﯿﺢ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده و از رده ﺧﺎرج اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮاﺑﯽ ﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده،ﻣﻮﺟﺐ دﻟﺰدﮔﯽ ﻣﺮدم و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ آﻧﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

-۳ ﻋﺪم رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﺮداز و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی دارد.

 

 

 

٢٩

 

 

-۴ واردات ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻮﺟﺐ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ،اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﻨﻮع ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز از ﻟﺤﺎظ ﮐﺎراﯾﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺎرﺟﯽ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮی ﻗﺮار دارﻧﺪ.

 

-۵ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ، اﻏﻠﺐ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﻮد ﭘﺮداز و…ﺑﻮدﻧﺪ،اﻣﺎ اﺧﯿﺮاً اﯾﻦ ﻧﻘﺺ ﺗﺎ ﺣﺪودی رﻓﻊ ﺷﺪه و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ دارای ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﭘﺮداز ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

-۶ ﻫﻨﻮز اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ و اﺻﻮﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﭙﺮده ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﯾﻦ .ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﻮاﺗﯽ، ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد.

 

-۷ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﭘﯽ درﭘﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺪرت ﻫﺎی اﺳﺘﮑﺒﺎری ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮاﻧﻊ اﺳﺎﺳﯽ در راه ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮات ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ(رﻣﻀﺎﻧﯽ ﻓﺮد،.(۱۳۹۱