پایان نامه در مورد  زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

.۲-۱۰-۲ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺟﻠﻮی ﺑﺎﺟﻪ

 

 

اﯾﻦ دوره از زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺷﻌﺒﻪ در ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺘﺮی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺛﺒﺖ و دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. از اواﺧﺮ دﻫﻪ ۱۹۷۰ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻼﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ راﯾﺎﻧﻪ ای و ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻫﺎی ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ داده ﻫﺎ، از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ اﻣﺮوزی ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻄﻮط ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ، ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ(ﺣﯿﺪر ﭘﻮر و ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ ﮔﺘﺎﺑﯽ،.(۱۳۸۸

پایان نامه ها

 

.۳-۱۰-۲ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﯾﺸﺎن

 

 

در اﯾﻦ دوره ﮐﻪ از اواﺳﻂ دﻫﻪ ۸۰ آﻏﺎز ﺷﺪ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺘﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﭘﺮداز و اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺎرت ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ، ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻮه ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ(ﺣﯿﺪر ﭘﻮر و ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ ﮔﺘﺎﺑﯽ،.(۱۳۸۸

 

.۴-۱۰-۲ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮐﺮدن ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ

 

 

آﺧﺮﯾﻦ دوره ﺗﺤﻮل در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﻪ دوره ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻣﺸﮑﻼت آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدد و ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. در اﯾﻦ دوره ﻫﻢ ﺑﺎﻧﮏ و ﻫﻢ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ و ﻣﻨﻈﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺷﺎن را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﮔﺮﭼﻪ آﻫﻨﮓ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر دوره ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری روی ﺧﻮاﻫﺪ داد. ﻻزﻣﻪ ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ داﺷﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ(ﺣﯿﺪر ﭘﻮر و ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ ﮔﺘﺎﺑﯽ،.(۱۳۸۸

 

٢٣

 

.۱۱-۲زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

 

 

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ.

 

.۱-۱۱-۲زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ

 

ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ و اﺛﺮ ﮔﺬار ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار در آﻏﺎز ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎت و اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ رود از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد. ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ و ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ در ﮔﺰﯾﻨﺶ اﯾﻦ اﺑﺰار اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ اول ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری در اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ . اﯾﻦ اﺑﺰار ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﻨﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ، ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،WAN , LAN ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮاره ای ﺧﻄﻮط ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ، ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(زرﺑﺎﻓﺖ و ﻫﻤﮑﺎران،.(۱۳۹۰

 

.۲-۱۱-۲زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ

 

 

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ در راه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﯾﺠﺎد زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرت ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ، ﮐﺎرت ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﺧﻮد ﭘﺮداز اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻘﺶ ﮐﺎرت ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻧﮏ در ﻣﺒﺎدﻻت روزﻣﺮه ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ (زرﺑﺎﻓﺖ و ﻫﻤﮑﺎران ،.(۱۳۹۰

 

۴٢

 

.۳-۱۱-۲زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

 

 

ﻫﺮ ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺶ از ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی آن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد . ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻت در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ درﺻﺪ رﯾﺴﮏ را ﮐﺎﻫﺶ داده و اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ . ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ وآﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی را ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری ﻣﻌﻄﻮف ﮐﻨﯿﻢ . ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم در ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻗﺘﺼﺎدی رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻ را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ درﯾﭽﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺎ از ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺸﻮﻧﺪ، ﻧﻘﺸﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ(زرﺑﺎﻓﺖ و ﻫﻤﮑﺎران ،.(۱۳۹۰