آرشیو پایان نامه – ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎت دﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ

از ﺳﺎل ۱۹۵۹ ﻣﯿﻼدی، ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎت دﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ از ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻮﯾﻦ، ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎرت ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ واﻗﻊ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ اراﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎرت ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری در ﺳﺎل ۱۹۵۹ از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ اﻣﺮﯾﮑﺎ ( Bank of America ) در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ رواج ﯾﺎﻓﺖ. ﺳﭙﺲ اﺗﺎق ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﭘﺎی ﺳﻨﺘﯽ، اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺗﺎق ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﭘﺎی ﺧﻮد ﮐﺎر ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﺮدﻧﺪ. ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﻋﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﺤﻮﯾﻠﺪاری ﺧﻮدﮐﺎر (ATM) در دﻫﻪ ۱۹۹۰، ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ ﺑﺎرزﺗﺮ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ رو ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ، ﯾﻌﻨﯽ از ﺣﺪود ۱۰ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ، ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد و رﺷﺪ ﮐﺮد؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﻫﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ. در واﻗﻊ، ﯾﮑﺴﺮی ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ در ﺧﻮد ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮔﯿﺸﻪ، درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

۴١

 

اﻣﺮﯾﮑﺎ اوﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮد. ﺑﻌﺪ از آن، ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﻧﮕﻠﯿﺲ و داﻧﻤﺎرک در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ، ژاﭘﻦ و ﻣﺎﻟﺰی در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻌﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ داﺷﺘﻨﺪ(ﻣﻠﮑﯽ و اﮐﺒﺮی،.(۱۳۸۹

پایان نامه ها

 

.۲-۲-۲ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در اﯾﺮان

 

 

ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﯿﺎز، ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﻧﻮﯾﻦ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز اﺳﺖ. ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ راﯾﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﯿﮑﻦ در اﯾﺮان ﻫﻨﻮز ﭘﺪﯾﺪه ای ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻮﭘﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ۱۳۵۰، از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﺮداز اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه، اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺟﻨﮓ و از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی دﻫﻪ ۱۳۷۰، ﮔﺎم ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ در ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ اﯾﺮان ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در اﯾﺮان از ﺣﺪود ﻫﻔﺖ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ. اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در اﯾﺮان از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ. ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم “ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺒﺎ” ﺷﻬﺮت دارد. اﻟﺒﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ راﯾﺎﻧﻪ ای ﺷﺪن ﺷﻌﺒﻪ، ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات و ﻣﻠﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﺎر ﺧﻮد را زود آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺳﻨﮕﯿﻦ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﭙﻬﺮ را راه اﻧﺪازی ﮐﺮد و اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت در ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﺑﺎر اول در ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات و ﺳﭙﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮدﭘﺮداز ATM اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

 

ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ، روﻧﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن، ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب، ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻬﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه، اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻮه ﺑﯿﻦ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ و… اراﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ

 

۵١

 

 

ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺪن ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و اﯾﺠﺎد زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻻزم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ، اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﺳﻨﺠﺶ اﻋﺘﺒﺎر و … را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪ(ﻣﻠﮑﯽ و اﮐﺒﺮی،.(۱۳۸۹

 

.۳-۲ﺧﺪﻣﺎت

 

 

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻮع و رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ، در ﻃﻮل دﻫﻪ ﻫﺎی ۶۰ ﺗﺎ ۸۰ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺗﻌﺎرﯾﻒ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﺧﺪﻣﺖ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

 

ﺧﺪﻣﺖ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ﺑﻮده و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﭼﯿﺰی را در ﺑﺮﻧﺪارد، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺎدی ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻣﺎ ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ، در ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺖ، روی داده ﺗﺎ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ(ﺑﺤﺮﯾﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران،.(۱۳۸۸